/ 8 نظر / 23 بازدید
بهنام

قربون ايم موش موفلفلی برم من الهی. زندگی سيبی‌ست. مانی رو بايد گاز زد.

نازی

مانی پاک مثل آمريکايی ها شده چقدر اين جليقه قرمزه بهش می آد پدر سوخته جای کامی خالی که باهم حال کنند

parvin

shayan har vaght in axe mani ro mibine ke dare sib mikhore mire sare yakhchaal mige mamani sib nadarim? khob bacham havas mikone dige akhe bebin che havas angiz dare i sibe ro gaaz mizane

gttyjioop

يققف.يکققکقککفکثگقگاکعکگگقثگگقگگعگگع

gttyjioop

فققفقفکقکف/کبگفگگبفگگگغگ